بانک اطلاعاتی متخصصان و فعالین علوم دامی ایران

Iranian Animal Science Association

مشخصات فردی

سوابق تحصیلی

عنوان پایان نامه

وضعیت اشتغال

سوابق کاری

تخصص و علاقه‌مندی‌ علمی و پژوهشی

تخصص و علاقه‌مندی‌ تحقیقاتی

عناوین و رتبه‌های علمی

پیشنهادات برای ارتقاء سطح دامپروری کشور

عکس پرسنلی

... انتخاب فایل